phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
073-7535535
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
61 חוות דעת
 
 
 
 
 
 
 
טיולי הנשיא בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אישורים וטפסים

 
 
טיולי הנשיא- אישור לצרכי מס
טיולי הנשיא- אישורי בטיחות
טיולי הנשיא- אישורי ניהול עסק
טיולי הנשיא-עמידה בתקנים
טיולי הנשיא-רישיון לניהול עסק
כתב הסמכה
טיולי הנשיא- רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים
כתב הסמכה